Wiersze

Temat: New Connect - co sądzicie?
w sprawie New connect dla wroclawiam polecam nabliższe szkolenie: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Gazetą Giełdy Parkiet serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenia na temat rynku NewConnect. Terminy szkoleń organizowanych przez GPW i Parkiet: 3 sierpnia - Wrocław, Hotel Campanile, ul. W. Jagiełły 7, godz. 10.00 - 13.00 Program szkolenia: 1. Wprowadzenie, podstawowe założenia, zasady obrotu na NewConnect Zasady funkcjonowania ... przykłady zastosowania narzędzi analitycznych 5. Dokument informacyjny jako podstawowe źródło informacji o spółce na NewConnect 6. Alternatywny System Obrotu - zasady, szanse, informacje pozdrawiam
Źródło: forum.ipo.pl/index.php?showtopic=849Temat: GIEŁDA PAPIRÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
Giełda papierów wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna, której udziałowcami mogą być ( oprócz Skarbu Państwa) domy maklerskie, bani, emitenci, towarzystwa funduszy powierniczych, zakłady ubezpieczeniowe. Funkcjonowanie giełdy regulują ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz Regulamin i Statu Giełdy. Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów. Wprowadzone zasady handlu należą do bardzo nowoczesnych-papiery wartościowe istnieją w formie niematerialnej, tzn. zapisów w systemach komputerowych Giełdy, domów maklerskich i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Transakcje na giełdzie zawierane są wyłącznie przez licencjonowanych maklerów-pracowników domów maklerskich, które są członkami giełdy. Członkiem giełdy jest podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do działania na Giełdzie. Giełda koncentruje obrót papierami wartościowymi zapewniając ich płynność oraz bezpieczeństwo transakcji i rozliczeń. Zastosowanie na giełdzie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia zawieranie na...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1426


Temat: Giełda Papierów Wartościowych
Ogólne zasady organizacji giełd według dwóch najczęściej stosowanych modeli tj. modelu amerykańskiego i niemieckiego, oraz struktura władz giełdy i podstawy funkcjonowania giełd, odnoszą się do giełd papierów wartościowych. Różnica wynika jedynie z istoty przedmiotu obrotu. Na giełdzie towarowej przedmiotem tym są wystandaryzowane surowce spożywcze i przemysłowe oraz inne towary, głównie masowe, na giełdzie papierów wartościowych zaś - dokumenty uosabiające prawa majątkowe, środki płatnicze, a często i kruszce szlachetne. Wybuch drugiej wojny światowej spowodował zawieszenie w Polsce działalności giełd. Po jej zakończeniu giełdy pieniężne i papierów wartościowych nie podjęły swego funkcjonowania, reaktywowały natomiast swą działalność giełdy towarowe w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach. Giełdy te funkcjonowały do III kwartału 1950 r. kiedy to ówczesne władze dekretem z dnia 21 września 1950 r. uchyliły rozporządzenie o organizacji giełdy. Dopiero po przeszło 40 latach, w kwietniu 1991 r. została wprowadzona w życie ustawa pod nazwą ,,Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi" reaktywująca giełdę papierów wartościowych. Jedyną na razie polską giełdą papierów wartościowych jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych, która służy głównie krajowemu obrotowi akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, innych spółek akcyjnych oraz obligacji państwowych i walorów niektórych funduszy powierniczych....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=945


Temat: Rola GPW w gospodarce rynkowej
Giełda jest najważniejszym segmentem rynku wtórnego, gdzie regularnie spotkają się strony zawierające transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce została otwarta w 1817 r., ale giełda funkcjonująca na dzisiejszych zasadach powstała dopiero w 1991 r. W Polsce główną giełdą, która funkcjonuje na podstawie aktów prawnych dotyczących giełd papierów wartościowych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce: a) Zaopatrywanie spółek w kapitał b Kanał lokowania kapitału c) Wycena kapitału e) Zabezpieczenie przed ryzykiem d) Funkcja mobilizująca f) Udział w ... alokacja kapitału w gospodarce bezpośrednio przyczynia się do jej szybszego rozwoju. Giełda ma również do spełnienia rolę informacyjną - wycena akcji przedsiębiorstw dostarcza gospodarce ważnych informacji dotyczących rynkowej wartości aktywów, co ma duże znaczenie przy planowaniu inwestycji i przyczynia się do wzrostu ich produktywności. Giełda jest więc nam potrzebna, wpływa na poprawę mikro- i makroekonomicznej produktywności gospodarki.[size="3"][/size]
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=391


Temat: Giełda Panierów Wartościowych w Warszawie
Giełda Panierów Wartościowych w Warszawie: 1. została utworzona z mocy ustawy (została powołana przez Skarb Państwa) 2. funkcjonuje w oparciu o: • Kodeks Spółek Handlowych z 15 września 2000r., • ustawę obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 r., • Statut i Regulamin GPW S.A. zatwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Komisję Nadzoru Finansowego). 3. władzami spółki są : • WZA Giełdy – najwyższy organ, który dokonuje m.in. zmian w Statucie, wybiera członków Rady Giełdy, • Rada Giełdy (12 osób) – decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy, składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów, • Zarząd Giełdy (4 osoby) – dopuszcza do obrotu instrumenty finansowe, określa zasady ich wprowadzenia, nadzoruje działalność maklerów i domów maklerskich w zakresie obrotu giełdowego, Prezesa powołuje WZA źródło informacji : http://notatki.e-klasa.in...ch-w-warszawie/
Źródło: forumfinansowe.feen.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej
papierów wartościowych z siedzibą w Warszawie. Swą działalność rozpoczęła 16 kwietnia 1991 roku. na podstawie aktów prawnych dotyczących giełd papierów wartościowych. Giełda to są odbywające się regularnie według określonych zasad w określonym miejscu i czasie spotkania stron dotyczące kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Podstawowym zadaniem giełdy jest umożliwienie przepływu kapitału od tych, którzy szukają jak najlepszej lokaty do tych, którzy potrafią z tych kapitałów zrobić jak najlepszy użytek. Giełda papierów wartościowych daje możliwość pozyskania niezbędnego kapitału. Pozyskiwanie kapitału poprzez giełdę jest ściśle określone przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i charakteryzuje się dużym sformalizowaniem. Przedsiębiorstwo, które zamierza pozyskać kapitał poprzez emisję akcji musi być spółką akcyjną. Spółka po podjęciu decyzji o wejściu na Giełdę papierów wartościowych musi pomyśleć o wybraniu odpowiednich doradców prawnych ... sprzedaży złożoną przez inwestora). Wejście na Giełdę papierów wartościowych oprócz podstawowego celu, którym jest zdobycie kapitału na rozwój wpływa także na znaczny wzrost prestiżu spółki oraz sposobu postrzegania jej przez innych uczestników życia gospodarczego. Przedsiębiorstwa notowane na Giełdzie papierów wartościowych stają się atrakcyjne dla sektora bankowego ponieważ obarczone są niższym ryzykiem niewypłacalności. Istotny jest także rozgłos w mediach zarówno samej spółki jak...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=101


Temat: ocena zmian na giełdzie papierów
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie powstała w 1991 roku, jako nowa instytucja rynkowa tworzonego w warunkach transformacji systemowej rynku kapitałowego. Aktualny stopień rozwoju polskiego rynku giełdowego oraz uwarunkowania otoczenia gospodarczego związane z integracją europejskich rynków finansowych pozwoliły na wyznaczenie nowego planu rozwoju warszawskiej Giełdy - adekwatnego zarówno do potencjału samego rynku, jak i oczekiwań polskiej gospodarki. Warszawska Giełda dążyć będzie do przyciągania na swój parkiet spółek z krajów sąsiednich i do osiągnięcia takiej masy krytycznej notowanych papierów udziałowych, która przesądzi o przyszłej, wiodącej roli GPW w regionie Europy Środkowo -Wschodniej. Powodzenie projektu stworzenia skonsolidowanego regionalnego centrum obrotu wokół warszawskiej Giełdy zależeć będzie od spełnienia kluczowych warunków. Najważniejsze z nich to: - Konkurencyjność polskiego rynku giełdowego w obliczu międzynarodowej konkurencji między rynkami kapitałowymi w ... tańsze wejście oraz funkcjonowanie na rynku niż w przypadku klasycznego rynku regulowanego. Giełda będzie optować za rozwiązaniami, które nie będą tworzyć dodatkowych barier wejścia na rynek publiczny. Przygotowana przez Giełdę aktualizacja zasad ładu korporacyjnego zapewni ich większą adekwatność do problemu ochrony inwestorów i doprowadzi do powszechniejszego przestrzegania zasad. W ramach programu poszerzania dostępności informacji o polskim rynku, Giełda nadal będzie prowadzić aktywną politykę marketingową w zakresie promocji GPW oraz całej infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce. Warszawska Giełda będzie budowała nowy wizerunek, który wzmocni jej renomę w środowisku przedsiębiorców i inwestorów, zarówno polskich, jak i w krajach sąsiednich. Celem tych działań jest, by Giełda Papierów Wartościowych była postrzegana jako najlepsze miejsce do pozyskania kapitału na rozwój, tak w środowiskach biznesowych Polski, jak i całego regionu....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=16


Temat: Rola gieldy papiery wartosciowej w gospodarce rynkowej
Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej Najważniejszym aktem prawnym regulującym działanie giełdy i całego rynku papierów wartościowych w Polsce jest ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997, Dz.U. nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą). Innymi aktami prawnymi, ważnymi z punktu widzenia funkcjonowania giełdy, są Regulamin i Statut Giełdy oraz Szczegółowe Zasady Obrotu. Na giełdzie papierów wartościowych notowane mogą być jedynie papiery wartościowe, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku publicznym. Proces dopuszczenia do obrotu publicznego jest dosyć kosztowny i skomplikowany, dlatego nie ... że do realizacji tego celu potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie daje możliwość pozyskania niezbędnego kapitału. Pozyskanie kapitału przez przedsiębiorstwo w drodze emisji publicznej akcji nie tylko ... wpływa na znaczny wzrost jej prestiżu oraz sposobu postrzegania jej przez innych uczestników życia gospodarczego. Specjalnością giełdy papierów wartościowych jest możliwość natychmiastowej zmiany danego instrumentu finansowego na inny, co jest związane ... pochodnych i in. W zależności od sytuacji na rynku i atrakcyjności poszczególnych lokat. Nie bez znaczenia dla wielu spółek jest fakt, że funkcjonowanie jej na rynku publicznym umożliwia szybsze pozyskanie inwestora strategicznego. Pozyskanie kapitału na rynku publicznym (giełdzie), czy to w formie oferty publicznej, czy nowej emisji akcji spółek publicznych, oprócz pozyskania dodatkowego kapitału, niesie ze sobą również szereg korzyści pozafinansowych,
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=4


Temat: Rola giełdy papierów wartościowych w gospodarce rynkowej
Obecnie funkcjonuje w Polsce Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Giełda warszawska normuje szczegółowe zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu i zasady dotyczące zawierania transakcji w swoim regulaminie. Giełda papierów wartościowych jest rynkiem, na którym przedsiębiorstwa mogą pozyskać kapitał na rozwój i inwestycje poprzez sprzedaż akcji. Rolą giełdy jest kierowanie kapitału tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny. Jeżeli spółka potrafi przekonać inwestorów, że warto w nią inwestować, może pozyskać w ten sposób kapitał na dalszą działalność. W Polsce prowadzenie giełdy papierów wartościowych jest przedmiotem działalności spółki akcyjnej - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), której założycielem i głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Akcjonariuszami GPW mogą być również domy maklerskie, banki, towarzystwa funduszy powierniczych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu i notowanych na giełdzie. Warszawska giełda działa na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Statutu oraz Regulaminu Giełdy. Głównym celem GPW jest organizowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi, promowanie tego obrotu oraz upowszechnianie informacji na temat funkcjonowania rynku papierów wartościowych. Ustalaniem reguł handlu na GPW i nadzorem nad tym rynkiem (zwanym stąd regulowanym) zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego. Ustala ona m.in., jakie warunki musi spełnić dana spółka, aby „wejść na giełdę” (czyli sprawić, aby jej akcje były notowane), a także w jaki sposób następuje przekazywanie informacji do opinii publicznej na temat spółek, których akcje są już notowane na giełdzie (rynek wtórny). Giełda Papierów Wartościowych jest podstawowym elementem każdego rynku kapitałowego oraz instrumentem kształtowania postaw wzrostu gospodarczego danego kraju. Giełda to najbardziej...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=46