Wiersze

Temat: egzamin standardy
z tego co ja zanotowałam to ma być z ustawy o rachunkowości - rozdział 1 art. 3 ust. 1, ust. 4; rozdział 4 i załącznik nr 1 z rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2001 - definicje, typy instrumentów i metody wyceny a z KRS nr 3 - rozdział 2,4,5,6. no i niby plus wykłady - dużo troche tego wszystkiego
Źródło: ekonomia-ue2.cba.pl/viewtopic.php?t=57Temat: Pszczelarskie dane statystyczne
Oto wzmianka o zmianie Pismo do Ministerstwa Finansów Warszawa, 02 lipca 2009 r. Ministerstwo Finansów Warszawa W nawiązaniu do pisma Ministra Finansów Nr DD2/0301/5/MWJ/09/600 z dnia 18 czerwca 2009r, przesyłam w imieniu Polskiego Związku Pszczelarskiego uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Wnosimy do Pana Ministra o dokonanie zmiany w Załączniku Nr 1 i 2 pozycja 10 – jest cyt. „Pasieki powyżej 80 rodzin” winno być PASIEKI – POWYŻEJ 198 rodzin. Powyższą zmianę uzasadniamy tym, że Zakład Rachunkowości Rolnej IER i GŻ w ... 20 godzin dziennie. Załącznik Regionalne współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat
Źródło: pasiekaambrozja.pl/forum/viewtopic.php?t=2261


Temat: Znowelizowana ustawa o rachunkowości 2009r
Znowelizowana ustawa o rachunkowości 2009r   http://www.sklep.wip.pl/photo/UFK.JPG Wstęp Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 3. Inwentaryzacja Rozdział 4. Wycena aktywów ... 8. Ochrona danych Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 9. Odpowiedzialność karna Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości Obszary zmian w ustawie o rachunkowości Zastosowanie ustawy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych osób zagranicznych Zmiany obowiązujące od maja 2008 r. Zmiana zakresu odpowiedzialności rad nadzorczych Zmiana informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Zmiany, które będą obowiązywały od 2009 r. Zmiany pojęć w słowniczku ustawy Pojęcie instrumentów finansowych Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych ... Podział wyniku finansowego Zakres badania sprawozdania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw Bezstronność biegłego rewidenta Prezentacja sprawozdań finansowych Publikacja sprawozdań finansowych Przechowywanie danych Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Kod: http://odsiebie.com/pokaz/1841140---c999.html
Źródło: gram24.pl/showthread.php?t=217586


Temat: Wspólnota ogólnie
Ustawa o własności lokali nie określa sposobu prowadzenia ewidencji przez wspólnotę mieszkaniową. Sposób prowadzenia tej ewidencji wspólnota mieszkaniowa ustala we własnym zakresie. Ewidencja ta powinna być prowadzona odrębnie dla każdej wspólnoty ... kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Zalicza się do nich, zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali, w szczególności: * wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i ... pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali). Wspólnota mieszkaniowa może także osiągać przychody i pożytki z nieruchomości wspólnej, tj. w szczególności: czynsze z najmu części ... Wynika to z art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali. Ewidencja innych zdarzeń Przedmiotem ewidencji prowadzonej przez wspólnotę mieszkaniową powinny być także: * operacje dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, * ... zasad określonych w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) lub w sposób uproszczony określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539 ze zm.). Wspólnoty mieszkaniowe często decydują się na prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób uproszczony (tj. określony w rozporządzeniu). Wymaga to m.in. opracowania dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w tym zakładowego planu kont, ... w sposób uproszczony sporządza sprawozdanie finansowe również w formie uproszczonej. Wzór bilansu i rachunku wyników przedstawia załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów. Różnica pomiędzy przychodami i kosztami ustalona w rachunku wyników zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym (§ 2 ust. 4 rozporządzenia). Źródło: „Gazeta Podatkowa" Nr 485 z dnia...
Źródło: maszewska37.sisco.pl/forumphpbb/viewtopic.php?t=37


Temat: postępowanie na dostawę sprzętu łączności
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu łączności, nr sprawy ZP-30/Log/2007 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - dla zadania ofertowe-go nr 2, złożyła firma: MARSAT Przemysław Dziula Ul. Beniowskiego 24-24A/4B 81-226 Gdynia Oferta uzyskała w jedynym kryterium "cena" - 100,00 punktów. Kolejne ... wymienionej firmy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: TIP S. Tutak, K. Półka, M. Ozdowski Sp.J. Ul. Saska 7d 03-968 Warszawa Uzasadnienie Zamawiający wymagał, aby oferowany w zadaniu ofertowym nr 1 sprzęt posiadał parametry zgodne ze specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia stanowiącą Załącznik nr 2A ... dpi Oferta niżej wymienionej firmy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawę omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny: P.H.P.U. ZUBER Ul. Rynek 49 50-116 Wrocław Uzasadnienie W ofercie firmy P.H.P.U. ZUBER występują błędy w obliczeniu ceny tj. obliczona cena nie odpowiada ... związku z powyższym Zamawiający wnioskował o możliwość poprawy omyłki rachunkowej w przedstawionej przez nią ofercie. Niżej wymieniona firma nie wyraziła zgody na poprawę omyłki rachunkowej w przedstawionej przez nią ofercie, w związku z tym oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych została odrzucona. Ponieważ na zadanie ofertowe nr 1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w związku z tym postępowanie zostało w tej części unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowych informacji udziela: Marek Brzozowiec tel. (022) 684 17 11...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1668


Temat: I to się nadaje do prasy
że taka oferta musi a nie może być odrzucona wracamy wcze?niej do naszej SIWZ - i co widzimy "1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zgodnie z art.39 Prawa Zamówień Publicznych / Dz.U.nr 79, poz. ... cenę wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o: 1. Wizję lokaln? obiektu 2. Materiały w tym dokumenty dostarczone w zał. 3 i 4 lub udostępnione przez Zamawiaj?cego 3. Do?wiadczenie własne" a na końcu SIWZ raczył poinformować potencjalnych "chętnych" co zawieraj? te zał?czniki nr 3 i 4 " Zał?cznik nr 3 – projekt wykonawczy dla każdego zadania Zał?cznik nr 4 – specyfikacja techniczna i...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=3493


Temat: [RS] Zarzadzanie i Marketing
  Znowelizowana ustawa o rachunkowości 2009r plik PDF 152 str Wydawca: - Wiedza i Praktyka rozmiar około 33MB Spis treści Spoiler Wstęp Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 1. Przepisy ogólne Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 3. Inwentaryzacja Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Rozdział 4a. Łączenie się spółek Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Rozdział 8. Ochrona danych Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Rozdział 9. Odpowiedzialność karna Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Komentarz do nowelizacji ustawy o rachunkowości Obszary zmian w ustawie o rachunkowości Zastosowanie ustawy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych osób zagranicznych Zmiany obowiązujące od maja 2008 r. Zmiana zakresu odpowiedzialności rad nadzorczych Zmiana informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym Zmiany, które będą obowiązywały od 2009 r. Zmiany pojęć w słowniczku ustawy Pojęcie instrumentów finansowych Zasady konsolidacji sprawozdań finansowych Rozliczanie łączenia spółek Definicja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wycena pozycji wyraŜonych w walutach obcych Przeliczanie pozycji ... Publikacja sprawozdań finansowych Przechowywanie danych Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych http://www.sklep.wip.pl/photo/UFK.JPG Kod: http://rapidshare.com/files/30274907...rach._2009.rar
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=262192


Temat: Publiczne usługi telefoniczne - RWŁ Legionowo
W związku ze złożonymi pytaniami do SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie nr 1 Odpowiadając na pytanie zamawiający rozszerza opis dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z uwagi na wartość przekraczającą progi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zamawiający ma obowiązek żądania pełnego zakresu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, składa załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumenty zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy i wyszczególnione w § 1 ust. 1 ... może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006r. poz. 605), tj.: - aktualne zaświadczenie o dokonaniu zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej zgodnie z art. 224 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne lub zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, o którym mowa w przepisach ustawy (koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zwanym dalej "zamówieniem"), - kopię aktualnych umów ramowych z Organizatorem wojskowego systemu telekomunikacyjnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2005r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1736), - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ... nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika 2 do SIWZ. ... wykonane należycie, - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca, - Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości ... cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. - aktualne oficjalne cenniki usług telekomunikacyjnych. Odpowiedź na pytanie nr 2 Zamawiający wyraża zgodę aby wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część wniósł wadium na jednym dokumencie z zaznaczeniem, których części rzeczowe wadium dotyczy. Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający wyraża zgodę, aby pełnomocnictwo do podpisania oferty zostało złożone w formie kopii poświadczonej notarialnie. Odpowiedź na pytanie nr 4 Zamawiający dopuszcza by Wykonawca załączył oświadczenie, że akceptuje założenia umowy. Odpowiedź na pytanie nr 5 W załączeniu Wykonawca winien przedstawić w formie opisowej sposób realizacji usługi. Odpowiedź na pytanie nr 6 Zamawiający potwierdza ilość kanałów sformułowanych w pkt C, D, E i I (10B + D) Odpowiedź na pytanie nr 7 Zamawiający wyraża zgodę na załączenie Regulaminu świadczenia...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1172


Temat: OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM NA USŁUGI OCHRONY
Spr. Nr 03/2010 Warszawa-Wesoła, 02.07.2010r. OGŁOSZENIE O: POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI RACHUNKOWEJ WYBORZE OFERTY Zamawiający, działając na podstawie Art. 86. ustawy Pz.p. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. ... świadczonych przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochrony tj. 3 235 104 PLN do dnia 31.12. 2011r. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), poprawił omyłki rachunkowe w ofertach: 1. firmy Konsalnet S.A. z siedzibą:01-756Warszawa, ul. Przasnyska 6a, Domena Sp. z o.o z siedzibą: 43-316 Bielsko – Biała, ul. Kustronia 39 zgodnie z ,,Formularzem cenowym” załącznikiem do Oferty: - w kolumnie 4 w pozycji. 12, stawka netto za 1 godzinę ... osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy; - w kolumnie nr 8, w pozycji razem, wartość brutto jest: 1 440 426,67 zł, słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy ... brutto wynosi 3 264 967,12 zł. 2. w ofercie firmy Domena Sp. z o.o.z siedzibą: 43-316 Bielsko – Biała, ul. Kustronia 39, - w kolumnie nr 5, w pozycji razem, wartość ... słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy; - w kolumnie nr 8, w pozycji razem, wartość brutto jest: 1 833 045,12 zł, słownie: jeden milion osiemset ... brutto wynosi: 4 154 902,27 zł. Ocena ważnych ofert wg. wzoru CENA = (CN: CB) x 100 x 100%: Najniższą cenę zawiera oferta nr 4 Agencji Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY Spółka jawna Adam Mianecki i Maciej Wyszkowski tj. 3 060 029,40 zł Oferta nr 1 - Domena Sp. z o.o., Nr wch. 67/10 z 14.06.2010r. 43-316 Bielsko - Biała ul. Kustronia 39 CENA = (3 060 029,40 zł : 4 154 902,27 zł) x 100x100% = 73,65 pkt. Oferta nr 2 - ,,Impel’’ Security Polska Sp. z o.o., Nr wch. 68/10 z 14.06.2010r. 04-242 Warszawa, ul. Marsa 56 a CENA = (3 060 029,40 zł : 3 281 811,32 zł) x 100x100% = 93,24 pkt. Oferta nr 3 - Konsalnet S.A. , Nr wch. 69/10 z 14.06.2010r 01-756 Warszawa, ul. Przasnyska 6a. CENA = (3 060 029,40 zł: 3 264 967,12 zł) x 100x100% = 93,72 pkt. Oferta nr 4 - Agencja Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY Spółka jawna Adam Mianecki i Maciej Wyszkowski, Nr wch. 70/10 z 14.06.2010r. 01- 424 Warszawa ul.Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62 CENA = (3 060 029,40 zł: 3 060 029,40 zł) x 100x100% =100 pkt. Oferta nr 5 – Solid Security Sp. z o.o, Nr wch. 71/10 z 14.06.2010r. 02 – 676 Warszawa ul. Postępu 17. CENA = (3 060 029,40 zł: 3 360 417,58zł) x 100x100% = 91,06 pkt Oferta nr 6 – G4S Security Sp. z.o.o, Nr wch. 72/10 z 14.06.2010r. 00 – 838 Warszawa ul. Prosta 69. CENA = (3 060 029,40 zł : 4 070 681,28zł) x 100x100% = 75,17 pkt Oferta nr 7 – Spółka Akcyjna ,,STEKOP’’, Nr wch. 73/10 z 14.06.2010r. 16 - 070 Choroszcz, ... najkorzystniejszej oferty firmy Agencja Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY Spółka jawna Adam Mianecki i Maciej Wyszkowski. Uzasadnienie wyboru oferty Nr 4: najniższa cena, ilość punktów 100. Do Oferty zostały złożone ... ustawy- Pz.p. DOWÓDCA p.o. płk dypl. Janusz WIATR wyk. A.P tel. 812-243
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5091


Temat: dostawa sprzętu i odzieży sportowej dla JW. 4071 i JW.1588
Żagań, w zakresie podanym szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Nr sprawy 2/2008/PN. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania i nie rozpatruje ofert częściowych i ofert wariantowych. 5. Wymagany termin wykonania ... w art. 22 ust. 1 uPzp, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, - złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami ... spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali ... okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 Zamawiający odrzuca ofertę, która: - jest niezgodna z ustawą - jej treść ... podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, - w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - jest nieważna ... określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do załączenia do oferty następujących dokumentów: - Wypełniony formularz ofertowy, złożony zgodnie z drukiem stanowiącym - załącznik nr 1 do SIWZ, - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp - załącznik nr 2 do SIWZ, - Podpisany przez Wykonawcę Projekt umowy – załącznik nr 3. - Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3073