Wiersze

Temat: OFERTY PRACY
... zadań publicznych oraz nadzorowanie i rozliczanie umów zawartych w wyniku przeprowadzonych konkursów. Wymagania kwalifikacyjne konieczne: 1.Wykształcenie: wyższe w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych, 2.Wymagany profil (specjalność): prawo, administracja albo z zakresu...
Źródło: wielun.biz/viewtopic.php?t=1011Temat: Rzecznik Praw Dziecka zleca NIK kontrolę
Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowińska zwróciła się do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie, czy Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) wywiązują się ze swoich zadań. NIK zapowiada kontrolę w drugiej połowie roku. Sowińska przypomina, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie są instytucjami koordynującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Zostały powołane, by pośredniczyć pomiędzy rodziną a państwem, udzielać jej niezbędnej pomocy; to PCPR-y odpowiadają za zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym rodziców, przy czym pierwszeństwo w takich przypadkach powinny mieć rodzinne, a nie instytucjonalne formy opieki zastępczej. Zdaniem RPD, bardzo duża liczba dzieci umieszczanych w domach dziecka odzwierciedla słabą pracę PCPR-ów. - Liczba dzieci trafiających pod opiekę rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wskazuje, że przyjęte działania na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej muszą być intensyfikowane - uważa Sowińska. Dlatego chce, by NIK sprawdziła, czy PCPR-y wykonują swoje ustawowe obowiązki i podejmują wystarczające działania na rzecz likwidacji instytucjonalnych form opieki zastępczej i tworzenia placówek o charakterze rodzinnym. NIK zobowiązała się przeprowadzić kontrole w PCPR-ach w drugiej połowie 2008 roku. Jej wyniki będą znane w I kwartale 2009 roku. Wiceprezes NIK Marek Zająkała przypomniał w liście do RPD, ... polityki społecznej, a ich działania ograniczały się do administrowania instytucjonalnymi formami pomocy społecznej - napisał Zająkała. Ponad połowa skontrolowanych PCPR-ów nie realizowała części zadań ustawowych, m.in. nie organizowała i nie prowadziła...
Źródło: precyl.pl/showthread.php?t=24685